Propozice

Soubory ke stažení:pmcr2007_propozice.docpmcr2007_propozice.pdf


Místní propozice pro Plachtařské mistrovství České republiky 2007

(aktualizováno 13.2.2007)

1.Místní propozice
1.1.Závazná ustanovení

Soutěž je pořádána v souladu se Sportovním řádem díl 3. – Kluzáky, Dodatku (Annexu) A k tomuto řádu a se Sportovním řádem - všeobecný díl.
Dále je pro tuto soutěž závazným dokumentem Soutěžní řád AeČR – bezmotorové létání (dále jen S?) platný od 1. 1. 2004, ve kterém jsou uvedeny odchylky od výše uvedených dokumentů. Dále z hlediska zařízení pro kontrolu letu je závazné stanovisko uvedené v Zápisu z jednání plachtařské komise ze dne 18. 10. 2003.
Postupy a procedury vyplývající z těchto dokumentů jsou zpracovány v těchto Místních propozicích.

A. Údaje o soutěži


1.2. Název soutěže
Otevřené Plachtařské mistrovství České republiky 2007.

1.3. Místo konání soutěže - údaje o letišti
Místem konání soutěže je Letiště Šumperk – LKSU
Zeměpisná šířka (Latitude): 49°57?34?? N
Zeměpisná délka (Longitude): 017°01?09?? E
Nadmořská výška (ELEV): 335 m / 1099 ft
Dráha (RWY): 180°/360° (700x115 m, tráva)
240° (700x90 m, tráva)
Frekvence (FREQ): 122,600 MHz


1.4. Časový rozvrh soutěže
Termín doručení oficiálních přihlášek a zaplacení vkladů: 20.4.2007 (Pá)
Termín pro změnu třídy: 19.5.2007 (So) do 19:00
Registrace: 19.5.2007 (So) od 12:00 do 19:00
Porada účastníků soutěže: 19.5.2007 (So) ve 20:00
Oficiální zahájení + 1. briefing: 20.5.2007 (Ne) v 10:00
Soutěžní období: 20.5.2007 (Ne) - 2.6.2007 (So)
Závěrečná párty: 2.6.2007 (So) ve večerních hodinách
Oficiální ukončení soutěže,
vyhlášení výsledků: 3.6.2007 (Ne) 10:00
Odjezdy a odlety: 3.6.2007 (Ne) od 12:00


1.5. Organizátor soutěže
Aeroklub Šumperk, letiště, 787 01 Šumperk
Telefon: (+420) 583 212067
E-mail: info@aeroklub-sumperk.cz
Web: http://pmcr2007.aeroklub-sumperk.cz/
Bankovní spojení: ČSOB Šumperk
číslo účtu: 277252163/0300
IBANCZ98 0300 0000 0002 7725 2163
BICCEKOCZPP


1.6. Organizační štáb soutěže
Předseda organizačního štábu: Martin Ficnar (737 523028, ficnar@asd-software.cz)
?editel soutěže: Jan Podhrázský (603 378587, podhrazskyj@email.cz)
Hlavní rozhodčí: Ladislav Zejda
Task Setter: Jan Podhrázský
Technik: Petr Šmakal
Hospodář: Dana Kellnerová
Meteorolog: Radka Kellnerová


1.7. Jury
Předseda jury: Jiří Sohr
Členové jury: budou představeni na první poradě účast


B. Všeobecné


1.8. Cíle soutěže
Hlavní cíle Plachtařského mistrovství České republiky 2007 (dále jen PMČR 2007) jsou:

- určit Mistry ČR pro rok 2007 v kategoriích:


- Mistr ČR v klubové třídě
- Mistr ČR v kombinované třídě (případně ve třídách FAI, pokud budou otevřeny)
- Mistryně ČR v jednotlivých třídách


- výběr soutěžících pro reprezentační družstvo AeČR v roce 2008 na základě pravidel platného Soutěžního řádu (S?)

- stanovit nominaci na soutěže v roce 2008
- podporovat a propagovat bezmotorové létání na území ČR
- porovnat výkonnost jednotlivých soutěžících - účastníků PMČR 2007
1.9. Třídy soutěže
Na základě platného S? se bude PMČR 2007 konat v těchto třídách:

1.9.1. Klubová třída s handicapem
Soutěže Klubové třídy se mohou zúčastnit pouze kluzáky spl?ující podmínky odstavce 7.7.6. Sportovního řádu FAI, dílu 3 (dále jen SC3) a zařazené do indexového listu DAec.
Pokud není typ kluzáku uveden v listu DAeC, bude použit handicap kluzáku uvedený v pravidlech CPS pro soutěžní rok 2007. Handicapy těchto kluzáků budou upřesněny na poradě účastníků soutěže..
Soutěže Klubové třídy se mohou zúčastnit všechny kluzáky s indexem DAeC rovným nebo nižším 106.
Soutěžní tratě Klubové třídy budou vyhlašovány na kluzák s indexem DAeC 100 (ASW-19).
Vodní přítěž není povolena.

1.9.2. Kombinovaná třída s handicapem
Soutěže Kombinované třídy se mohou zúčastnit všechny kluzáky zařazené do indexového listu DAeC.
Soutěžní tratě budou vyhlašovány na kluzák s indexem DAeC 108 (Discus).
Vodní přítěž je povolena.

1.9.3. Rozdělení Kombi třídy na třídy FAI
Kombi třída může být dále rozdělena do tříd Std, 15m, 18m a Open za podmínek stanovených platným S?. Případné rozdělení Kombi třídy na třídy FAI bude oznámeno po registraci všech účastníků soutěže na poradě všech účastníků dne 19.5.2007.

1.9.4. Účast dvoumístných kluzáků
Zúčastní-li se soutěže dvoumístný kluzák, bude postupováno podle Annexu A bodu 3.4.3e

1.10. Handicapový faktor
Pro porovnání výkonnosti kluzáků různých typů slouží jejich Handicap H. Soutěž bude bodována za použití vzorců, obsahujících handicapový faktor.
Základem pro stanovení handicapů je Indexový list německého aeroklubu DAeC, dostupný na webové adrese http://www.daec.de/downfiles/se/dmst-wo-2007.pdf.
Pro účely soutěže bude platit poslední platná aktualizace indexového listu DAeC uveřejněná ke dni zahájení soutěže 19.5.2007.
Pokud není typ kluzáku uveden v listu DAeC, bude použit handicap kluzáku uvedený v pravidlech CPS pro soutěžní rok 2007. Handicapy těchto kluzáků budou upřesněny na poradě účastníků soutěže dne 19.5.2007.

1.11. Platnost soutěže
Pro platnost soutěže platí všechna ustanovení platného soutěžního řádu AeČR, bodu 6.4.
Minimální počet soutěžících startujících ve třídě nutný pro její otevření a pro vyhlášení Mistra/Mistryně republiky v dané třídě je 10.
Disciplína je bodována za předpokladu, že minimálně 25% soutěžících ve třídě, kteří v daný den provedli soutěžní vzlet, přesáhne 100 km handicapované vzdálenosti.
Mistrovství je v každé třídě platné při odlétání minimálně 4 bodovaných disciplín v soutěžním období od 20.5. do 2.6.2007.
Neplatnost Mistrovství v jedné třídě neovliv?uje platnost Mistrovství v ostatních otevřených třídách.

1.12. Vyhlášení výsledků
Na základě konečného pořadí v jednotlivých třídách bude vyhlášen pilot/pilotka na prvním místě Mistrem/Mistryní v dané třídě. Pokud se na prvním místě ve třídě neumístní žena, bude první žena v celkovém pořadí třídy vyhlášena Mistryní třídy. Pokud první místo obsadí zahraniční účastník/účastnice, je vyhlášen/a mezinárodním Mistrem/Mistryní a pilot/pilotka ČR na nejlepším místě je vyhlášen Mistrem/Mistryní ČR.

1.13. Pravidla létání a bezpečnost letu

- soutěžící musí dodržovat pravidla letu VFR
- létání v mracích je zakázáno
- za letu je pilot povinen vyhnout se všem prostorům označeným jako nebezpečné, zakázané, nebo omezené, vyjma prostorů stanovených na briefingu
- minimální výška letu ve čtvrté zatáčce je 50 m AGL
- na briefingu mohou být stanovena další pravidla upravující bezpečnost letového provozu
- nebezpečné létání bude penalizováno dle odstavců 8.9. a 8.10. Annexu A (List standardních penalizací) a odstavce 1.45. těchto Místních propozicC. Soutěžící1.14. Vklad
Vklad soutěžícího je 4.900,- CZK

Vklad musí být zaplacen nejpozději do 20.4.2007. složenkou nebo bankovním převodem na účet Aeroklubu Šumperk uvedený v odstavci 1.5. těchto Místních propozic.

Jako variabilní symbol uvede soutěžící své rodné číslo, případně jinou identifikaci dle vlastního uvážení. Toto číslo musí uvést také v přihlášce v položce „variabilní symbol“. Variabilní symbol slouží k identifikaci platby soutěžícího.
Z vkladu bude kryto startovné na krytí organizačních výdajů.
Všem soutěžícím bude u AK Šumperk zřízeno osobní konto. O stavu konta budou soutěžící průběžně informováni. Na konci soutěže bude s každým soutěžícím provedeno konečné vyúčtování.
Povinností soutěžícího je mít u AK Šumperk neustále kladné konto. V případě záporného konta může být soutěžícímu odepřen soutěžní vzlet.
Soutěžící může na účet AK Šumperk zaslat finanční částku nad rámec vkladu, která mu bude automaticky připsána na osobní konto.

1.15. Nominace
Nominace soutěžících na PMČR 2007 byla provedena na základě bodů 6.6.4., 6.6.5., 6.6.6. a 6.6.7. platného S? v zápisu z PK dne 21.10.2006, bod 4. a je součástí Žebříku 2006 (viz. list NominacePMCR07), případně je zveřejněn na adrese http://pmcr2007.aeroklub-sumperk.cz/?page=nominace.
Soutěže se mohou zúčastnit i soutěžící podle pravidel Volné nominace dle bodu 6.6.7. platného S?. Soutěžící využívající Volné nominace musí doložit platnost své nominace.
Soutěže se mohou zúčastnit i zahraniční účastníci podle bodu 6.6.6. platného S?.

1.16. Celkový počet povolených přihlášek
Kapacitní omezení letiště Šumperk je 65 soutěžících kluzáků. Při vyšším počtu přihlášených soutěžících může organizátor odmítnout účast volně nominovaných a zahraničních účastníků.
Maximální počet soutěžních kluzáků v jedné třídě je 50.

1.17. Přihlášky
Přihlášky na PMČR 2007 budou registrovány elektronicky přes webovou stránku http://pmcr2007.aeroklub-sumperk.cz .
Na vyžádání bude nominovaným soutěžícím a náhradníkům zaslána přihláška ve formě papírové.
Přihláška soutěžícího musí být elektronicky zaregistrována, případně doručena v písemné podobě na adresu pořadatele, případně e-mail info@aeroklub-sumperk.cz nejpozději do 20.4.2007.
Vklad musí být zaplacen nejpozději do 20.4.2007.

1.18. Propozice
Propozice soutěže budou publikovány pouze v elektronické formě na webové stránce soutěže http://pmcr2007.aeroklub-sumperk.cz .

1.19. Doklady soutěžícího


1.19.1. Soutěžící předloží při registraci tyto osobní doklady:

- platný průkaz pilota kluzáků
- platné osvědčení o zdravotní způsobilosti (alespo? MCC2)
- platný průkaz radiofonisty
- zápisník letů
- průkaz člena AeČR s platnou známkou létajícího člena pro rok 2007, nebo platnou sportovní licenci FAI pro rok 2007.1.19.2. Soutěžící předloží při registraci tyto doklady o kluzáku a vybavení:

- palubní deník kluzáku
- platné potvrzení o údržbě
- osvědčení o letové způsobilosti kluzáku platné alespo? do 3.6.2007.
- osvědčení o zápisu kluzáku do leteckého rejstříku
- osvědčení o zaplacení povinného ručení kluzáku alespo? na dobu soutěže (od 19.5. do 3.6.2007 které bude odpovídat platným právním předpisům a bude mít platnost minimálně pro území ČR a Polské Republiky
- platné povolení letadlové radiostanice
- záznamník padáku s platným balením alespo? do 3.6.2007
- cejchovní křivku ke GNSS FR, která není starší 2 let

Organizátor soutěže doporučuje havarijní pojištění kluzáku na dobu soutěže s platností pro tuto soutěž.

D. Technické požadavky


1.20. Zařízení pro kontrolu letu
Pro kontrolu letu může být použito pouze zařízení GNSS FR spl?ující požadavky bodu 5.4. Annexu A.
Seznam schválených zařízení GNSS FR je uveden na webové stránce FAI http://www.fai.org/gliding pod odkazem GNSS FR.
Soutěžící musí zajistit pro své GNSS FR zdroj, napájecí a datový kabel sloužící pro download dat do PC.
Ke GNSS FR musí pilot doložit cejchovní křivku, která není starší 2 let.
Procedura manipulace s GNSS FR bude upřesněna na poradě účastníků soutěže dne 19.5.2006.

1.21. Záznam o letu
Záznamy o letu - IGC soubory - mohou být po soutěžním letu předány oficiálnímu pozorovateli buď v GNSS FR, nebo na elektronických záznamových médiích, jako jsou SD/CF datové karty, USB/Flash disky, Floppy diskety 3,5“ nebo odesláním na e mail info@aeroklub-sumperk.cz.
IGC soubory musejí mít platnou integritu dat.
Odevzdávané záznamové médium, případě GNSS FR, musejí být označeny buď celým jménem, nebo startovním číslem soutěžícího.
Doporučujeme soutěžícím nemazat Záznamy o letu z paměti GNSS FR až do doby zveřejnění oficiálních výsledků letového úkolu.

1.22. Letecká mapa
Každý soutěžící musí být vybaven aktuální leteckou mapou zobrazující platnou ICAO situaci území ČR a obsahující všechny prostory důležité pro letecký provoz.

1.23. Přístroje umož?ující let za IFR
, nebo v mracích, musí být buď vymontovány z kluzáku nebo musí být prokazatelně znemožněna jejich funkce.

1.24. Požadavky na protikolizní značení kluzáků
Reflexní protikolizní značení soutěžních kluzáků není nařízeno, je ale doporučeno.

1.25. Hmotnostní omezení kluzáků
Hmotnost kluzáku nesmí překročit maximální povolenou vzletovou hmotnost kluzáku stanovenou letovou příručkou při dodržení ustanovení odstavce 4.2. Annexu A.
Kluzáky klubové třídy musí celou soutěž absolvovat při letové hmotnosti, s kterou odstartovali do 1. soutěžního úkolu.
Organizátor může před vzletem kontrolovat vzletovou hmotnost kluzáků.

1.26. Umístění zařízení pro přenos dat na palubě soutěžních kluzáků

Organizátor může požadovat, aby soutěžní kluzáky nesly na palubě zařízení pro přenos dat pro veřejnost.
Data , která budou zobrazovat průběh soutěžního letu kluzáku, budou dostupná pro veřejnost. Zobrazování letových dat nebude dostupné pře otevřením odletu pro třídu, ve které kluzák soutěží. Zobrazení polohy bude prováděno s 15 minutovou prodlevou.

E. Všeobecné letové postupy


1.27. Jednotky
Oficiální čas soutěže: středoevropský letní čas (SELČ)
Rychlost: km/h
Rychlost větru: m/s
Síla stoupání: m/s
Výška: m, ft, FL (×100 ft)
QFE m (AAL)
QNH m (MSL)
QNH Altitude ft (MSL)
Letová hladina (Flight Level) FL (×100 ft) (výškoměr na 1013,25 hPa)
Vzdálenost m, km


1.28. Frekvence a radiová korespondence
Dispečer AFIS (ŠUMPERK INFO) bude po celou dobu soutěže na frekvenci 122,600 MHz. Na této frekvenci budou probíhat soutěžní vzlety a přílety. Na této frekvenci bude veškerý letový provoz probíhající v ATZ LKSU.
Pořadatel si vyhrazuje právo stanovit pro soutěžní lety frekvence, na kterých je komunikace soutěžících zakázána. Tyto frekvence budou stanoveny na briefingu a porušování těchto pravidel korespondence bude penalizováno.

F. Letové úkoly


1.29. Typy vyhlašovaných letových úkolů
Během PMČR 2007 budou vyhlašovány letové úkoly uvedené v kapitole 6. Annexu A:
- Soutěžní úloha
- Rychlostní úloha přes určené prostory
- Úloha na vzdálenost přes určené prostory

V průběhu soutěže musí pořadatel zvolit alespo? dva různé typy úloh, ale žádná z nich nesmí být v každé třídě použita při více než 67 % soutěžních dnů Mistrovství . Penalizace M (viz. bodovací vzorec) pro piloty, kteří nedosáhli cíle u disciplín přes určené prostory nebude použita.

G. Soutěžní postupy


1.30. Hranice letiště
Hranice letiště Šumperk jsou stanoveny komunikacemi a polními cestami v okolí VPP LKSU. Graficky jsou hranice letiště Šumperk stanoveny Přílohou 1.

1.31. Hranice soutěžní oblasti
FIR Praha rozšířený o část vzdušného prostoru Polské republiky – viz Příloha 9. Hranice soutěžní oblasti bude upřesněna na briefingu.

1.32. Vzdušný prostor
Pro kontrolu narušení omezených a zakázaných prostorů budou použity oficiální soubory se vzdušným prostorem ČR zpracované PK AeČR pro rok 2007, rozšířené o oblast SR a PL – viz Příloha 9.

1.33. Porada účastníků soutěže
Před zahájením soutěže dne 19.5.2007 ve 20:00 svolá organizátor poradu všech soutěžících a účastníků soutěže, na které budou doplněna pravidla soutěže a vysvětlena organizace a zvláštnosti letového provozu na letišti Šumperk.
Účast všech soutěžících na této poradě je povinná.

1.34. Briefing
Briefing se bude konat každý den zpravidla v 10:00 hodin. Budou na něm podávány informace týkající se denního úkolu, meteorologické informace, informace o omezeních ve vzdušném prostoru, případně jiné důležité informace.
Termín briefingu může organizátor posunout dle aktuální situace. Tuto změnu oznámí účastníkům soutěže včas a vhodným způsobem.
Účast na briefingu je povinná pro všechny soutěžící. Výjimky povoluje ředitel soutěže.

1.35. Plnění vodou
Organizátor zajistí plnící místa s hadicemi pro plnění vodou. Pro urychlení procedury plnění vodou doporučuje soutěžícím zajistit si vlastní kanystry.

1.36. Grid
Transporty kluzáků na Grid si soutěžící zajišťují individuálně. Soutěžní kluzáky musejí být na Gridu před časem stanoveným organizátorem.
Pokud nebude kluzák na Gridu ve stanoveném čase uzavření gridu, může být kluzák umístěn na grid pouze se svolením ředitele soutěže nebo osoby řídící soutěžní vzlety daného dne. V době soutěžních vzletů je zakázán transport kluzáků na grid. Kluzák v tomto případě může být umístěn na grid až po ukončení řádných vzletů ostatních soutěžních kluzáků a to se schválením ředitele soutěže nebo osoby řídící soutěžní vzlety daného dne.
Pro umístění kluzáku je rozhodující řada Gridu, která na odpovídá pořadí zveřejněnému pro daný soutěžní den.
Vypouštění vodní přítěže na Gridu je povoleno.
V době hromadného vzletu a přistání musí být všechna vozidla umístěna mimo vzletový a přistávací pás (VPP) na místě vyhrazeném organizátorem.
Všechna vozidla se budou po VPP pohybovat s rozsvícenými tlumenými světly.

1.37. Aerovleky
Cena aerovleku do 600 m AAL činí 550,- CZK. Soutěžící kluzák se vypne ve stanoveném místě vypnutí po zamávání křídel vlečného letounu ve stanoveném prostoru a výšce 600 m (AAL) LKSU. Předčasné vypnutí z vlastní vůle jsou zakázány a budou se penalizovat dle standardních penalizací.
Pokud se však soutěžící vypne z vlastní vůle dříve (v menší výšce, nebo mimo stanovený prostor vypnutí), potom musí učinit taková opatření, aby nezkřížil trasu vlečných letadel během soutěžních vzletů. Nedodržení tohoto pravidla může být považováno za nebezpečné létání.

1.38. Vzlety motorových kluzáků
Motorizované kluzáky se mohou soutěže zúčastnit v obou třídách (Klubové a Kombi) za předpokladu, že mají plně funkční zařízení zaznamenávající chod motoru ve spojení s GNSS FR.

1.38.1. Postupy pro motorové kluzáky
Jestliže je vzlet uskutečněn vlastní pohonnou jednotkou, pak musí být tato jednotka vypnuta v určeném prostoru vypnutí pod maximální výškou vypnutí.
Motorizované kluzáky musí při letu do prostoru vypnutí sledovat trajektorii letu vlečných letounů.
Pokud není motorizovaný kluzák schopen samostatného vzletu, musí soutěžící co nejdříve po vypnutí spustit pohonnou jednotku tak, aby byla dokladována funkčnost systému zaznamenávající chod motoru. Toto spuštění nesmí být delší než 2 minuty a musí být uskutečněno v oblasti vypnutí.
V případě požadavku dalšího soutěžního vzletu musí před jeho uskutečněním motorový kluzák přistát bez spuštění své pohonné jednotky.
Soutěžní let bude považován za ukončený v místě, ve kterém byla pohonná jednotka spuštěna.

1.39. Odletová procedura
Pro odlety bude použita procedura Odletové pásky dle odstavce 7.4.2.b.(i) Annexu A.
Celková délka odletové pásky je 10 km (5 km na každou stranu) se středem v definovaném výchozím bodu tratě (VBT).
Odletová páska bude otevřena vždy 20 minut po startu posledního soutěžícího ve třídě v platném startovním pořadí.
Příklad odletové procedury je v Příloze 7.

1.39.1. Výškové postupy pro odlety
Organizátor může stanovit maximální povolenou výšku odletu vyjádřenou v metrech QNH, nebo ve FL.

1.39.2. Radiové postupy pro odlet
Otevření odletů bude hlášeno rádiem na soutěžní frekvenci 122,600 MHz.
Oznámení o otevření odletů bude hlášeno rádiem celkem 4× pro každou třídu, a to v čase vzletu posledního závodníka ve třídě v platném startovním pořadí, dále 5 minut a 1 minutu před otevřením odletu a v čase otevření odletu.
Radiové hlášení odletů soutěžících není požadováno.

1.39.3. Použití Event Markeru není požadováno.


1.39.4. Časový interval mezi odlety
není stanoven.


1.40. Cílová procedura
Pro přílety bude použita procedura Cílového kruhu dle odstavce 7.7.1.b. Annexu A.
Cílový kruh je definován poloměrem 2 km se středem ve vztažném bodu letiště Šumperk (KBT).
Minimální a maximální nadmořská výška pro dosažení cílového kruhu není stanovena.
Cílová procedura je zobrazena v Příloze 8.

1.40.1. Příletové postupy
Při příletu na letiště Šumperk budou soutěžící na frekvenci AFIS (ŠUMPERK INFO) 122,600 MHz.
Soutěžící nahlásí rádiem desátý kilometr od vztažného bodu LKSU - hlášení tedy provede na 8 km před dosažením hranice cílového kruhu.
Po protnutí cílového kruhu se soutěžící rozhodne:
- buď pro přímé přiblížení a přistání - v tomto případě nahlásí ihned po protnutí cílového kruhu dlouhé finále a později v blízkosti RWY i krátké finále dráhy v používání
- nebo pro let po okruhu - v tomto případě nahlásí polohu po větru a později finále dráhy v používání.


Při radiové korespondenci s Šumperkem INFO soutěžící vždy uvede svoje startovní číslo.
Transport kluzáku po přistání na letišti si soutěžící zajišťují individuálně podle pokynů organizátora.

1.41. Předání letové dokumentace
Soutěžící po letu předá proti podpisu stanovenému oficiálnímu pozorovateli Záznam o letu (IGC soubor) ze svého primárního záznamového zařízení GNSS FR (viz. 1.21.). Má-li pochyb o záznamu primárního zařízení, může proti podpisu předat i Záznam ze záložního zařízení GNSS FR.
Předání Záznamu o letu oficiálnímu pozorovateli po letu musí být provedeno do 30 minut po přistání na letišti Šumperk. Zpoždění může být penalizováno.
V případě přistání mimo LKSU předá soutěžící Záznam o letu v nejkratším možném termínu po svém návratu. Zpoždění může být penalizováno.
Po vyhodnocení Záznamu o letu si soutěžící vyzvedne své záznamové médium, případně GNSS FR proti podpisu zpět.

1.42. Přistání do terénu
Transporty po přistání do terénu si soutěžící zajišťují individuálně.
Po přistání do terénu musí soutěžící neprodleně oznámit své přistání organizátorovi. Oznámení místa přistání musí obsahovat název, čas a přesnou polohu místa přistání ve formě zeměpisných souřadnic.
Včasné oznámení místa a času přistání je důležité z hlediska SAR (pátrání a záchrany) a pro zpracování předběžných výsledků letového úkolu.

1.43. Zpětné převleky
Organizátor zajistí na vyžádání zpětné převleky za cenu 75,-Kč za letovou minutu.
Soutěžící může pro převlek využít služeb letiště, na kterém přistál. Musí však nahlásit telefonicky přistání do terénu organizátorovi a po příletu a zařazení do letištního okruhu letiště Šumperk informovat rádiem, že se jedná o převlek.
Organizátor nezajišťuje vypořádání závazků soutěžících za služby poskytnuté na jiných letištích.

H. Bodování


1.44. Bodovací systém
Pro bodování PMČR 2007 bude použit 1000-bodový systém dle odstavce 8.4. Annexu A.

1.45. Penalizace
Penalizace budou udělovány na základě seznamu schválených penalizací dle odstavce 8.9. Annexu A.
Pro aplikaci penalizací při použití 1000-bodového bodovacího systému platí mimo jiné ustanovení odstavce 8.9.1.a. Annexu A. V případě, že důvod penalizace není uveden v Annexu A, stanoví bodovou hodnotu penalizace ředitel soutěže.

I. Protesty


1.46. Protestní lhůta
Protest lze podat pouze proti neoficiálním výsledkům.
Lhůta na podání protestu proti neoficiálním výsledkům je 24 hodin od jejich zveřejnění. Po této lhůtě se výsledky stávají oficiálními.
V případě posledního soutěžního dne se lhůta na podání protestu zkracuje na 3 hodiny.

1.47. Poplatek za protest činí 500,- CZK


2. Ceny a služby
(neuvedené v části 1. Místních propozic)

2.1. Ubytování v kempu
Organizátor zajistí pro soutěžící kemp v areálu letiště Šumperk v ceně: 70, CZK/osobu/den.
V ceně za ubytování v kempu je zahrnuta elektrická přípojka.
Děti do 10 let budou v kempu ubytovány zdarma. Povinností soutěžícího je nahlásit organizátorovi všechny ubytované osoby starší 10-ti let.
Organizátor doporučuje soutěžícím využívat přednostně plynových tepelných spotřebičů před elektrickými kvůli zajištění bezporuchového chodu elektrické sítě v kempu.
Organizátor dále nabízí ubytování v letištní ubytovně typu „Okál“ v 4 až 8 lůžkových pokojích za cenu 110,-CZK/osobu/den. Kapacita ubytovny je 30 lůžek a bude využita podle pořadí došlých přihlášek.

2.2. Stravování
Pořadatel zajistí pro zájemce možnost stravování (snídaně, balíček, večeře) v hodnotě 149,- CZK/osobu/den/.

2.3. Hangárování
Aeroklub Šumperk zajišťuje hangárování pouze v omezeném rozsahu. Volná kapacita bude rezervována pro kluzáky typu VSO-10 bez vlastního krytého transportního vozu. Požadavek na hangárování je nutno uvést dopředu v přihlášce.
Hangárování bude zajištěno až do vyčerpání kapacity 15ti kluzáků v pořadí došlých přihlášek.
Parkování kluzáků bude v krytých transportních vozech na vyhrazených místech letištní plochy.

3. Závěrečná ustanovení


3.1. Registrací přihlášky na PMČR 2007 soutěžící:
- potvrzuje, že rozumí a ovládá platný Sportovní řád FAI (všeobecný díl, díl 3 a Annex A)
- potvrzuje, že je seznámen s dokumenty uvedenými v odstavci 1.1. těchto Místních propozic
- potvrzuje, že rozumí požadavkům těchto Místních propozic vydaných pro PMČR 2007 a zavazuje se je dodržovat
- souhlasí se shromažďováním a vedením svých osobních údajů v databázi AK Šumperk a s jejich předáváním sekretariátu AeČR
- souhlasí se zveřej?ováním svého jména, příslušnosti k domovskému aeroklubu, sportovní kvalifikace a sportovních výkonů, případně vybraných osobních údajů se vztahem k PMČR 2007 v informačních médiích3.2. Na webové stránce PMČR 2007
budou průběžně publikovány informace týkající se soutěže. Doporučujeme soutěžícím pravidelně sledovat tuto stránku.

4. Přílohy


4.1. Příloha 1 - Hranice letiště, kemp, umístění transportních vozů a kotvení letadel


4.2. Příloha 2 - Hranice soutěžní oblasti


4.3. Příloha 3 - Grid, vzlety a přistání na dráze 180°


4.4. Příloha 4 - Startovní procedura pro vzlety na dráze 180°


4.5. Příloha 5 - Grid, vzlety a přistání na dráze 360°


4.6. Příloha 6 - Startovní procedura, vzlety a přistání na dráze 360°


4.7. Příloha 7 - Cílová procedura - Cílový kruh